04/27/07

សង្សាមួយគូរ

ហេហេហេ….នេះជារូបខ្ញុំនិង Honey របស់ខ្ញុំ។ ឡូយហេ្អស?សមគ្នា​ហ្អេស?​ 🙂 អ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេទៅណាម៉ោណាគេមិនដែលថា​យើងជាសង្សាគ្នាអីម៉ាតិច គេច្រើនតែច្រឡំថាយើងជាបងប្អូនគ្នាទៅវិញ​ពួកខ្ញុំមុខដូចគ្នាណាស់ទៅហ៎??? សូមជួយថាផងទៅមើល…


ថតនៅសួនច្បារវិមានឯងរាជ្យ

04/25/07

The earth is not alone in the universe??

The search for extraterrestrial life has taken an unexpected twist as European astronomers just detected an incredible planet, bearing a striking resemblance to our Earth, which could mean that we’re not alone in the universe.
“We are not alone” could prove to be more possible than ever, said the scientists who discovered a warm and rocky “second Earth” circling a star.

The planet is the most Earth-like ever spotted and is thought to have perfect conditions for water, an essential ingredient for life. Researchers detected the planet orbiting one of Earth’s nearest stars, a cool red dwarf called Gliese 581, 20 light years away in the constellation of Libra.

Measurements of the planet’s celestial path suggest it is 1½ times the size of our home planet, and orbits close to its sun, with a year of just 13 days. The planet’s orbit brings it 14 times closer to its star than Earth is to the sun. But Gliese 581 burns at only 3,000C, half the temperature of our own sun, making conditions on the planet comfortable for life, with average ground temperatures estimated at 0 to 40C.

Researchers claim the planet is likely to have an atmosphere. The discovery follows a three-year search for habitable planets in the distant space, made by the European Southern Observatory at La Silla in Chile.

“We wouldn’t be surprised if there is life on this planet,” said Stephane Udry, an astronomer on the project at the Geneva Observatory in Switzerland.

Two years ago, the same team discovered a giant Neptune-sized planet orbiting Gliese 581. A closer look revealed the latest planetary discovery, along with a third, larger planet that orbits the star every 84 days.

The planets have been named after their star, with the most Earth-like of them, called Gliese 581c. The team spotted the planet by searching the “habitable zone”, the ideal distance to the central star, not too close to be too hot (like boiling Mercury) and not too far to be a frozen wasteland (like Neptune).
And while astronomers are not yet able to look for signs of biology on the planet, the discovery is a milestone in planet detection and the search for extraterrestrial life, one with the potential to profoundly change our outlook on the universe.

Source: softpedia

04/13/07

សួស្តីឆ្នាំថ្មី – Happy Khmer New Year

សួស្តីឆ្នាំថ្មី!!! ឆ្នាំកុរ​ នព្វស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១ គ្រិស្តសករាជ ២០០៧ ។ សូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នា និងក្រុមគ្រួសារ​មានសុខភាពល្អ រកស៊ីមានបាន និងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ។

happy-new-year.jpg