សមគ្នាដូចមេឃ និងដី

រូបភាពថ្ងៃនេះ…..សូមជួយពិចារណាគូរនេះសមគ្នាដែរឬទេ?? ខ្ញុំថាសមគ្នាឆ្ងាយណាស់មែនទេ??

5 thoughts on “សមគ្នាដូចមេឃ និងដី

  1. 😀 គ្រាន់តែឃើញរូប ប្រហោងពោះ! សង្ស័យថប់ដង្ហើមបាត់ហើយដឹង!!!

  2. ហ្នឹងហើយ កុំឆ្ងល់រូបប្រុសម្នាក់ដែលនៅពីក្រោមហ្នឹងគឺភាក់​ឯងហ្នឹងហើយ ហាហាហាហាហ….លោកភាក់សង្វិត

  3. ចុម! អានេះបើបានកាប់ភ្លៅម្ខាងស្ងោស៊ុបចែកហូបគ្រប់ប្លុកកូនខ្មែរ ម៉ាអាទិត្យមិនអស់ផង បែបទំនងឆ្្ងាញ់ជាពិសេសអ្នកចង់ធាត់ហាហា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *