06/11/08

វាថីហ្អែង???

មានគូរស្វាមីភរិយាមួយគូរប្រហែលទើបតែរៀបការហើយថ្មីៗក៍មិនដឹង​តែលោកប្រុសនោះរៀងល្មោភតិចហើយ 😀 ។ ថ្ងៃមួយប្រហែលជា​យប់បន្តិចប្តីគេនឹកឃើញ ចង់…. ក៍ទៅកេះគៀវប្រពន្ធដែលកំពុងតែ​គេងលក់ស្រួល។ ដោយងងុយខ្លាំងផងនាងជាប្រពន្ធក៍តបទៅវិញថា

ប្រពន្ធ៖ កុំអីបងចាំស្អែកទៅអូនងងុយគេងណាស់
ប្តី៖ តែតិចទេណា៎…ណា៎ អូនសំលាញ់!!!
ប្រពន្ធ៖ បងនេះ ថាកុំអី​ កុំអី…អូនខ្ចិលណាស់ណា៎
ប្តី៖ អាលូវបើអូនខ្ចិលអូនឯងគេងឲ្យតែស្ងៀមទៅ មិនបាច់ធ្វើអីទេ​ទុកឲ្យបងបានហើយ…

ដោយចេះតែប្រកែកចុះឡើងៗ ឮដល់ឳពុកដែលអង្គុយមើលទូរ​ទស្សន៍ នៅឡើយ គាត់ក៍បានស្រែកពីក្រៅទៅថា

ឳពុក៖ ចុះវាថីហែ្អង អាកូននេះវ៉ី?? បើហែ្អងកំពុងដេកមានអាណា​យកឈើមករុកគូថហែ្អងចឹង ហែ្អងដេកលក់អត់ហ្អា???

06/8/08

How Did I come into this world, Dad?

A Kid asks: ‘Daddy? How did I come into this world?
The Daddy Answered: ‘ Well, my child, some day I’ll have to tell you any way.
The Kid asked again: ‘So why not today?’
The Dad Respond: Please, listen carefully: Mom and Dad met each other in an internet café. In that café, dad connected to mom. Mom, at that time, made some downloads from dad’s memory stick. When dad finished uploading we discovered we didn’t use any firewall. Since it was too late to cancel or delete, nine months later we ended up with a virus.
The Kid: !!!! ?

—I’ve got it via a messenger talk with my Nepali friend, Abhinaw Shrivastava. —