រូបភាពទារកក្នុងផ្ទៃមាតា

រូបភាពនេះត្រូវបានថតនៅឆ្នាំ ១៩៦៥ ដោយប្រើអេនដូសតេឡេស្កុប ។​ វាជារូបភាពពេលជីវិតបានកកើតក្នុងផ្ទៃមាតា

រូបភាពដោយ៖ ឡេណាត នីលសុន (Lennart Nilsson)
ប្រភពៈ www.life.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *