07/4/10

ពីណាគេនេះ???

ជាងមួយអាទិត្យហើយដែលគាត់ចេញមកមើលពិភពលោកនេះ មើលចុះគួរឲ្យស្រលាញ់មែនទែន


ដូចពីណាគេថាទៅមើល?


មើលគេគេងណ៎ ស្រួលណាស់មើលទៅ