05/29/08

អត់អីអួត មានតែអាហ្នឹង

ខានអាប់ដេតប្លប់យូរមកពីរវល់ខ្លាំងពេក ម៉ានង៉ៃហ្នឹងគេងអត់គ្រប់ម៉ោងសោះ យ៉ាងច្រើនបានតែ ២-៣ម៉ោងហ្នឹងឯង។ ង៉ៃនេះអត់មានអីអួតក៍នឹកឃើញអួត​ពីការប្រើអ៊ីនធឺណេតរបស់ខ្ញុំម្តង។ ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន 013 គេ ហ្រ្វី​អ៊ីធឺណេត ខ្ញុំអីណេះចាំកាលបានមិនប្រើឲ្យណាណីទាន់ហ្រ្វី 😀 ។

រូបខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីទំហំប្រើប្រាស់អ៊ីធឺណេតរបស់ខ្ញុំ រយៈជាង ៣អាទិត្យមកនេះ ដោយសេវា qb របស់ក្រុមហ៊ុន 013 ដែលកំពុងហ្រ្វីនៅឡើយ (តែដូចជាឮថាលែងហ្រ្វីហើយចំពោះ Sim Card ដែលទិញក្រោយថ្ងៃ ១៥ខែ ឧសភានេះ)។ ភ្លេចៗខ្លួន ខ្ញុំនឹកឃើញឆែកមើលក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំត្រង់កន្លែង Data Packet ដែលបានប្រើ ទើបដឹងថា អស្ចារ្យ។ គ្រាន់តែមើលរូបនេះបានដឹងថាជើងឯកខាងប្រើអ៊ីនធឺណេតមែនៗ ហ្នឹងណា។ ដែលឮអី តែម៉ានអាទិត្យសោះ ប្រើអស់ដល់ទៅ ជាង 5.GB?? អាងតែហ្រ្វីតាម៉ង។ ក្រុមហ៊ុន qb ប្រាកដជាអាលាយមិនខានឲ្យតែមានអតិថិជនម៉ាកៗ ខ្ញុំនេះ ហេសហេសហេស……អំណួតត្រូវបានបញ្ចប់ សូមមើលរូបខាងក្រោម​ទុកជាសក្ខីភាព


All received data ឡើងដល់ 5.72Gb


ចំណែក All sent data វិញគឺ 688.84MB អញ្ចឹងសរុបទៅការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំនេះគឺ ប្រហែលជា រហូតដល់ទៅ 6GB អីណោះ…..ម៉ែ!!! អានេះបានហៅថា Super ប្រើមែន 😀